Alexandre de Konn

Alexandre de Konn

Associé

LPA-CGR Avocats

Kompetenzen

Energie und Umwelt Prozessführung und Schlichtung Arbeitsrecht

Affiliate contact in company

See all professionals

Join Leaders League.

Contact us